Τηλ.: +30 2610 273 257, 2610 223 740
Fax:  +30 2610 223 740
Email: eesp@otenet.gr

Πλατεία Γεωργίου Α' 25
Πάτρα, 26221, Ελλάδα
    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 20 και 21/9/2015

Στην περιοχή της Πάτρας την 20 και 21/9/2015 πολλές επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή επί δωδεκάωρο.

Οι επιχειρήσεις υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την εισροή υδάτων εντός των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμό και εμπορεύματα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ισχύουν τα ακόλουθα.

Στον νόμο 2459/1997, άρθρο 36 (ΦΕΚ 17 Α/1997) προβλέπεται «επιχορήγηση για ζημιές και πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που πλήττονται από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, για την αντιμετώπιση των ζημιών».

Με την υπουργική απόφαση 20725/Β.979/10.5.2011 (ΦΕΚ 1207 Β/2011), καθορίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν.2459/1997.

Σύμφωνα με αυτή, η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες, όπως αναφέρονται, γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές που συστήνονται κατά περίπτωση με απόφαση του Περιφερειάρχη.

Τα δε απαραίτητα στοιχεία υποβάλλονται από την αρμόδια Περιφέρεια στην αρμοδία Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

Σημαντικό είναι για να ισχύουν τα ανωτέρω, να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την οριοθέτηση της συγκεκριμένης πληγείσας περιοχής.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας και ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών, θα προσπαθήσουν ώστε με ενέργειες του Δήμου Πατρέων, όπως απαιτείται, να οριοθετηθεί η περιοχή και να ζητηθεί να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος να συσταθούν οι αρμόδιες επιτροπές.

Επισημαίνουμε ότι ζημιά η οποία καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αποζημιώνεται μόνο κατά το μέρος που υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξε ο δικαιούχος από την ασφαλιστική του εταιρεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμε τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες της 21/9/2015, να επικοινωνούν με το Επιμελητήριο Αχαΐας, τηλ.:2610277679 η τον Εμπορικό Σύλλογο, τηλ.:2610273257, για την συγκέντρωση των στοιχείων.

Πάτρα, 24 Σεπτεμβρίου 2015             

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ                    
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ                                        

 

      Γεώργιος Ρώρος                                                                     Πλάτων Μαρλαφέκας

© 2016 Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών - ΕΕΣΠ. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp S.A.

Search